mgr inż.

Maciej Krysmann

Fields of interest / Obszary badań i zainteresowań naukowych /

  • Brain-Computer Interfaces / Interfejsy Mózg-Komputer – BCI /
  • Biosingals processing and recognition / Przetwarzanie i rozpoznawanie biosygnałów /
  • Machine learning, mutliclassifer systems, dynamic ensemble selection / Uczenie maszynowe, system multiklasyfikatorowe, dynamiczne selekcja komitetu klasyfikatorów /
  • Fuzzy systems / Systemy rozmyte /
  • Pattern recognition, feature extraction and selection / Rozpoznawanie wzorców, ekstrakcja i selekcja cech /
  • Medical decision support / Wspomaganie decyzji medycznych /
  • Telemedicine / Telemedycyna /
  • Neuroscience